Skip til primært indhold

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med domfældte udviklingshæmmede i Region Syddanmark

Formålet med det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn er at understøtte de syddanske kommuner i at løfte deres myndighedsforpligtelse og sikre et uafhængigt fokus på den kriminalpræventive indsats.

Når udviklingshæmmede begår kriminalitet, kan retten vælge at idømme borgeren en foranstaltning med en socialpædagogisk indsats efter straffelovens § 68.

For at løfte denne forpligtigelse er der indgået en aftale mellem kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark, hvor sidstnævnte har ansvaret for drift af et fælles Samråd og Tilsyn for udviklingshæmmede lovovertrædere. Samarbejdet har fungeret siden 2007.

Samrådets opgave er at udtale sig vejledende om sanktionsformer og retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til anklagemyndigheder og statsadvokaturer. Alle kommuner i Region Syddanmark er med i samrådsordningen.

Tilsynets opgave er at understøtte, at den domfældte udviklingshæmmede ikke er underlagt en foranstaltning længere end nødvendigt, hvorfor tilsynet overordnet skal påse, at den domfældte overholder dommens vilkår og ikke begår ny kriminalitet.

Den objektive finansiering for samrådsfunktionen og taksterne for tilsyn findes på www.samraadsyddanmark.dk.

 

Lovbekendtgørelse nr. 265. af 25. februar 2022 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 16 a: Kommunalbestyrelsen fører et kriminalpræventivt tilsyn med personer, som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder. Dette tilsyn føres af den kommune, der har pligt til at yde hjælp, jf. §§ 9 og 9a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om ophold i en boform efter § 108 i lov om social service.

Stk. 2. Social- og ældreministeren kan fastsætte regler om de sociale myndigheders tilsyn.

 

Øvrige love og regler: straffelovens § 16, § 68 og § 68 a. Serviceloven, herunder servicelovens regler om magtanvendelse. Retssikkerhedsloven.

  • Handlekommunen / tilsynsmyndigheden.
  • Det fælleskommunale tilsyn / det udøvende tilsyn.

Formålet med det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn er at understøtte de syddanske kommuner i at løfte deres myndighedsforpligtelse og sikre et uafhængigt fokus på den kriminalpræventive indsats. Tilsynet understøtter arbejdet med, at den domfældte overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet samt, at pågældende ikke er underlagt en foranstaltning længere end nødvendigt.

Handlekommunen skal som myndighed og på baggrund af dommen bevilge og iværksætte den nødvendige kriminalpræventive indsats for den domfældte borger. Dette gælder, uanset om handlekommunen har et forudgående kendskab til borgeren.

Det kriminalpræventive tilsyn sikrer, at der fastholdes et kriminalpræventivt fokus omkring den domfældte borger, men tilsynet kan som absolut udgangspunkt ikke stå alene som kriminalpræventiv indsats. Tilsynet er ikke knyttet op på andre forpligtelser og omfatter således ikke andre socialpædagogiske indsatser som fx ledsagelse og bostøtte, ligesom tilsynet ikke er tillagt magtbeføjelser.

Tilsynet udføres på kommunens vegne, og da det er kommunen, der er myndighed, er der ingen myndighedsbeføjelser knyttet til det fælleskommunale tilsyn. Men tilsynet indgår som en vigtig sparringspartner, der med højt specialiseret viden på området kan bistå handlekommunen med rådgivning om relevante kriminalpræventive tiltag, så handlekommunen har mulighed for at løfte myndighedsopgaven i forhold til dommens præmisser.

Tidlig inddragelse af tilsynet

Nye sager før dom: Anklagemyndigheden anmoder Samrådet om en udtalelse, hvorefter samrådssekretariatet sikrer, at der er grundlag for at behandle sagen, dvs. at en syddansk kommune er handlekommune. Kommunen orienteres om Samrådets anbefaling umiddelbart efter, at sagen har været behandlet på Samrådsmøde. Tegner anbefalingen i retning af dom til anbringelse, kan kommunen således tidligt påbegynde afsøgningen af muligt anbringelsessted. Det er vigtigt, at tilsynet er med i forløbet så tidligt som muligt for at forberede tilsynsopgaven og etablere kontakt til de relevante personer, herunder domfældte. Det tilstræbes, at tilsynet deltager i retsmøder.

Nye sager efter dommen: Når dommen er afsagt, orienterer tilsynet den domfældte om, hvilken kommune der er handlekommune, hvem der er tilsynsførende, dommens vilkår, hvad disse indebærer, og hvilke rettigheder vedkommende har. Dommen fremsendes typisk til samrådssekretariatet, som videresender til kommunen straks den modtages fra Retten eller Anklagemyndigheden. Såfremt dommen i stedet fremsendes direkte til kommunen, videresender kommunen til Samrådets sikre mail: samraad@rsyd.dk

Samarbejde mellem tilsynet og handlekommunen

Tilsynet og handlekommunen skal ved opstart af en ny tilsynssag i fællesskab lave en forventningsafstemning i forhold til samarbejdet omkring den domfældte borger.

Det kan eksempelvis være aftaler omkring:

  • Kontaktperson. Hvem er tilsynets kontaktperson i kommunen.
  • Mødehyppighed og form. Hvor ofte skal parterne mødes og hvordan.
  • Det årlige møde. Der afholdes minimum et årligt fællesmøde omkring den enkelte borger. Det kan fx være det årlige status-/handlemøde.
  • Kommunikation. Hvor ofte, hvordan og om hvad skal der kommunikeres. Hvordan sikres det, at begge parter er opdaterede omkring borgeren.
  • Oplysninger. Hvilke typer oplysninger er nødvendige for henholdsvis tilsynet og kommunen.

Listen er ikke udtømmende.

I alle nye sager udarbejder tilsynet en tilsynsplan, der beskriver den tilsynsførendes umiddelbare førstehåndsindtryk af borgeren, præciserer alvoren i sagen og sikrer, at tilsynsførendes viden kommer videre til kommunen. Det tilstræbes, at tilsynsplanen udarbejdes efter 2-3 besøg og indeholder oplysninger om tilsynsførende, kriminaliteten, dommen, tilsynets opstartsdato, hyppighed af tilsyn i starten, boligforhold, borgerens ressourcer, ønsker og barrierer for forandring herunder diagnoser, misbrug og evt. anbefalede støtteforanstaltninger.

Tilsynsplanen skal ses som en orientering til kommunen og kan være med til at understøtte myndighedsopgaven vedrørende den kriminalpræventive del af borgerens handleplan. Udarbejder kommunen handleplanen, før tilsynsplanen er udarbejdet, anbefales det, at kommunen kontakter tilsynsførende for input.

Tilsynsplanen følges efterfølgende op af de årlige udtalelser i forbindelse med Statsadvokatens kontrolhøring og eventuelt ved udtalelser til Anklagemyndigheden i forbindelse med ny kriminalitet.

Tilsynet bistår handlekommunen med specialiseret rådgivning og sparring omkring den kriminalpræventive indsats, eksempelvis i forhold til hvilke støtteforanstaltninger, der er relevante, hvilke mål der kan opstilles, udgangsbestemmelser mm. Kommunen har til enhver tid mulighed for at kontakte tilsynsførende for sparring og input.

Der er endvidere mulighed for med jævnligt interval at holde mere generelle informations- og samarbejdsmøder mellem handlekommune (fx myndighedschef og sagsbehandlere), tilsynsførende og samrådsformand.

Hvis den domfældte ikke har en kommunal indsats

Som anført ovenfor påhviler tilsynsforpligtelsen handlekommunen, uanset om kommunen har et forudgående kendskab til borgeren, og uanset om borgeren ønsker det. Ofte vil den domfældte borger være tilknyttet kommunens voksen-/handicapafdeling, men der er tilfælde, hvor borgeren eksempelvis er tilknyttet børn- og familieafdelingen eller jobcenteret, eller hvor borgeren slet ikke modtager en kommunal indsats. Ansvaret for iværksættelsen af den kriminalpræventive indsats påhviler kommunen som samlet enhed og ikke nødvendigvis en bestemt afdeling.

Uanset om borgeren modtager en kommunal indsats eller ej, har tilsynet brug for en kommunal kontaktperson som sparringspart og myndighedsperson, hvorfor kommunen må udpege en sådan til tilsynet.

Afslutning af borgere ved ophør af dom, flytning fra kommunen mv.

Når tilsynet med den domfældte ophører, uanset om det er, fordi dommen ophører, eller pågældende flytter til en anden kommune, skal der altid være en kontakt mellem tilsynet og handlekommunen for at sikre, at alle er klar over deres rolle i forhold til den fremadrettede indsats over for borgeren.

Såfremt borgeren fraflytter en kommune, er det fraflytningskommunens forpligtigelse at orientere tilflytningskommunen om, at der tilflytter en borger med dom. Dette kan gøres uden samtykke fra borgeren og skal sikre, at tilflytningskommunen kan handle på sin tilsynsforpligtigelse.

Løbende orientering

Tilsynet informerer kommunen og andre relevante instanser, så snart der opstår problemer, som kan have betydning for retssikkerheden eller for udførelsen af tilsynsforpligtelsen. Opstår der problemer med borgeren vedrørende overholdelse af dommen, er det tilsynsførendes opgave evt. i samråd med kommunen at informere Statsadvokaturen. Kommunen skal i øvrigt i alle særlige situationer orienteres om forløbet. Tilsvarende skal kommunen orientere tilsynet om alle forhold af relevans for dommen og den relevante kriminalpræventive indsats.

Tilsynets kontakt til Samrådet

Tilsynet udarbejder efter anmodning fra Samrådet en udtalelse om forløbet for den pågældende borger. Udtalelsen indgår i Samrådets anbefaling til Statsadvokaten i forbindelse med den årlige kontrolhøring eller til anklagemyndigheden i forbindelse med ny kriminalitet. Handlekommunen får tilsendt både tilsynets udtalelse og Samrådets anbefaling.

 

Det er vigtigt for tilsynet at have en tæt og kontinuerlig kontakt til borgeren med henblik på at understøtte, at risikoen for yderligere kriminalitet mindskes. Der skal være tid nok til, at tilsynet lærer den dømte godt at kende og kan opbygge et tillidsforhold til vedkommende, og det tilstræbes, at samme tilsynsførende er tilknyttet domfældte i hele perioden. Med udgangspunkt i dommen skal tilsynet medvirke til at skabe udvikling på borgerens egne præmisser ud fra realistisk udformede mål. Tilsynet bør så vidt muligt forankres i det miljø, hvor den dømte opholder sig.

Dette skal ses i lyset af, at det er vigtigt at begrænse tilsynets indgriben til det nødvendige, således at sanktionen står mål med kriminaliteten, og der udvises respekt for den pågældendes måde at leve sit liv på. 

Den tilsynsførende kan komme uanmeldt på institutionerne og øvrige steder, hvor borgeren bor. Antallet af tilsynsbesøg til den enkelte borger tilrettelægges altid med udgangspunkt i borgerens konkrete forhold og behov. For anbragte på botilbud, hvor der er daglig pædagogisk støtte, vil det som udgangspunkt være naturligt, at besøgene koordineres med hyppigheden af møder med og afrapporteringer til kommunen. Som vejledende udgangspunkt planlægges med et besøg hver måned til borgere i private boformer og hver anden måned til borgere i offentlige botilbud, men udgangspunktet kan fraviges i begge retninger, afhængig af forholdene for den enkelte borger, herunder om det er muligt at få kontakt til og træffe borgeren hjemme.

Tilsyn kan efter omstændighederne også foretages telefonisk.

Organisatorisk er tilsynet tilknyttet Regionhusets socialområde med reference til Samrådets formand. Opgaveløsningen er organiseret uden om det øvrige socialområde.

For at understøtte videndeling og erfaringsudveksling, vedligeholde et specialiseret fagligt miljø samt opretholde en høj kvalitet er det væsentligt, at tilsynet i nødvendig udstrækning afholder fællesmøder og tilbydes supervision.

Ved sygdom er udgangspunktet, at de øvrige tilsynsførende udfører tilsynet med borgere tilknyttet den sygemeldte. De tilsynsførende er udstyret med billedlegitimation.

 

Kontaktoplysninger til tilsyn og Samråd/samrådssekretariat:

Kontakt til tilsynsførende 

Kontakt til Samrådets medlemmer

Tilsynspjece

 

Regionshuset den 13. oktober 2022

Lea Friberg, Formand for Samrådet.

Godkendt af Socialdirektørforum den 18. november 2022

Samrådet

Damhaven 12, 7100 Vejle


APPFWU02V