Skip til primært indhold

Samrådets vedtægter

Vedtægt for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

1. Samrådets opgave

Samrådets opgave er at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndigheder og domstole om retsfølger over for udviklingshæmmede lovovertrædere.

Det skal sikres, at der er oplysninger, der viser, at pågældende tilhører målgruppen. For at tilstræbe at persongruppen får den mest hensigtsmæssige sanktion, skal der i vurderingen lægges vægt på udviklingshandicap, den mentale tilstand i øvrigt, den sociale baggrund, adfærd og udviklingsmuligheder.

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse.

Samrådet kan på eget initiativ tage kontakt til anklagemyndighed og domstole for at sikre kendskabet til målgruppen.

2. Sammensætning af Samrådet

  • Formand – jurist eller socialfaglig person med bredt kendskab til personkredsen og institutioner for denne - udpeget af Socialdirektørforum
  • Næstformand – jurist eller socialfaglig person med særligt kendskab til personkredsen og institutioner for denne - udpeget af Socialdirektørforum. Er formanden jurist skal næstformanden være en socialfaglig person og omvendt.
  • En kommunal repræsentant med særligt kendskab til personkredsen og institutioner for denne - udpeget af Socialdirektørforum.
  • En psykiater med særligt kendskab til personkredsen - udpeget af Socialdirektørforum.
  • En psykolog med særligt kendskab til personkredsen - udpeget af Socialdirektørforum.
  • En ressourceperson ved et botilbud for udviklingshæmmede lovovertrædere - udpeget af Socialdirektørforum.
  • En repræsentant fra Kriminalforsorgen med særligt kendskab til personkredsen – udpeget af og blandt kriminalforsorgslederne i Regionen.
    Efter kommunens, et medlems eller formandens ønske kan tilsynsførende, bistandsværge eller andre relevante personer deltage ad hoc.

Den kommunale repræsentant indstilles af kommunerne. Kriminalforsorgsrepræsentanten udpeges af kriminalforsorgslederne i Regionen. Øvrige medlemmer indstilles af Regionen.

Samrådet kan, hvis det viser sig hensigtsmæssigt, nedsætte lokale samråd i regionens områder, udpeget efter samme metode som Samrådet.

Der er ikke valgperioder for Samrådets medlemmer, men det er en forudsætning, at Samrådsmedlemmet i væsentlig grad er beskæftiget inden for det fagområde, denne repræsenterer i Samrådet. Region Syddanmark yder sekretariatsbistand til Samrådet.

3. Sagsgang

Når anklagemyndigheden skønner, at en sigtet har en vidtgående psykisk funktionsnedsættelse og dermed hører til personkredsen omfattet af straffelovens § 16, stk. 1 og 2, fremsendes sagen til Samrådet, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Samrådets sekretær kvitterer for modtagelsen og oplyser anklagemyndigheden om, hvornår sagen bliver behandlet. Samtidig sikres det, at kommunen inddrages.

Samrådets formand sørger for, at der udarbejdes dagsorden og indkaldes til møde. Sagsakter fremsendes til mødedeltagerne inden mødet. Formanden skal sørge for, at en sag er forsvarligt oplyst og forberedt, inden den forelægges Samrådet. Formanden skal endvidere sørge for, at sagen behandles uden unødig forsinkelse.

Formanden forelægger sagen for Samrådet, der vurderer denne ud fra de foreliggende oplysninger.

Der skrives herefter en udtalelse. Eventuel uenighed i Samrådet skal fremgå af udtalelsen.

Formand eller næstformand kan give en foreløbig og rådgivende udtalelse i de tilfælde, hvor der er tale om en akut situation, og hvor det vil medføre skade, hvis udtalelsen skal afvente behandling i Samrådet. Udtalelsen skal hurtigst muligt forelægges Samrådet.

Et af Samrådets medlemmer kan være til stede ved domsforhandlingen. Det samme kan en repræsentant for tilsynet.

Politiet anmodes om, at der ved dom sendes en kopi af domsudskriften til Samrådet.

Møde i Samrådet afholdes efter behov. Der afsættes dog på forhånd regelmæssige mødedatoer.

Samrådet afgiver årsberetning til anklagemyndigheder, kommuner, regionen og Socialdirektørforum.

4. Ikrafttræden

Vedtægten er tiltrådt af kommunerne 8. maj 2014 og træder i kraft d. 15. maj 2014. Vedtægten træder i stedet for vedtægt af 1. januar 2007.

5. Økonomi

Driften af Samrådet finansieres af kommunerne efter indbyggerantal.

 

Her kan du hente Samrådets vedtægter i PDF

APPFWU01V