Gå til indhold

SocialportalSydTil forsiden


Årsrapport 2012

 Samråd for
udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark
nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark
og det kriminalpræventive tilsyn.


Download rapporten som Pdf her - Årsrapport 2012 

 Indholdsfortegnelse

1.   Indledning            
2.   Samrådets medlemmer ved udgangen af 2012        
3.   Samrådets kompetence          
4.   Samrådet og det kriminalpræventive tilsyn i 2012        
5.   Foranstaltninger mv. i 2012          
6.   Samrådets udtalelser i forhold til domme og statsadvokaternes afgørelser 
7.   Økonomi           
8.   Afsluttende bemærkninger   
       
 


 1. Indledning

Kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere, der udtaler sig vejledende om sanktionsformer og retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi og statsadvokaturer. Samarbejdet har fungeret siden 2007.

Regionen organiserer og udfører derudover tilsyn med udviklingshæmmede med dom på kommunernes vegne. Tilsynet har til formål at sikre, at den dømte overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætter en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer for tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse samt samarbejdsformen med kommunerne.

Der har også i 2012 været et fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og et fælles tilsyn for målgruppen administreret i regionalt regi. 

Overordnet vurdering af 2012:
Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter sekretariatets vurdering også i 2012 fortsat været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

Siden 2009 har de tilsynsførende udarbejdet tilsynsplaner for borgere, der får en foranstaltning. Tilsynsplanen er en kort systematisk beskrivelse af den person, der skal føres tilsyn med. Planen sendes til borgerens kommune inden for tre uger, efter tilsynsførende har modtaget tilsynsopgaven. På baggrund af planen og kommunens øvrige viden om borgeren kan kommunen udarbejde en handleplan.

Hjemmeside:
Samrådets har en hjemmeside: www.samraadsyddanmark.dk. Her findes vedtægt for Samrådet, årsrapporter, tilsynsnotat, navnelister, mødedatoer, tidsfrister for anmodninger til og svar fra Samrådet, takster mv.


2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2012

  • Anette Løwert, psykiater, Vejle Sygehus
  • Claus Richardt, tidligere ledende psykolog, Odense Universitetshospital
  • Gunnar Lund, stabschef/stedfortræder, Vejen Kommune
  • Ib Olander Andersen, kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen, Haderslev
  • Jane Andersen, stedfortræder, botilbuddet Østruplund, Otterup
  • Anne-Grethe Westh (næstformand), socialfaglig konsulent, Region Syddanmark
  • Elmer Lauridsen (formand), juridisk fuldmægtig, Region Syddanmark
  • Elisabeth Høltzermann er sekretær for Samrådet, Region Syddanmark

3. Samrådets kompetence

Samrådets opgave er uændret at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndighederne om retsfølger over for udviklingshæmmede lovovertrædere. Endvidere en vurdering af den praktiske mulighed for fuldbyrdelse af domme til målgruppen, herunder anbringelses- og sikkerhedsmæssige problemer.
Herudover har formanden rent praktisk en vejledningsfunktion på området over for relevante parter.


4. Samrådet og det kriminalpræventive tilsyn i 2012

Samråd
Der afholdes møde hver måned undtagen i juli. I 2012 har der således været 11 møder.

Samrådet behandlede i
- 2007 116 sager (opstartsår)
- 2008 139 sager
- 2009 141 sager
- 2010 184 sager
- 2011 173 sager
- 2012 183 sager

Hertil kommer drøftelse af f.eks. domme og andre afgørelser af betydning for Samrådets arbejde. Der har været enkelte formandsafgørelser. Afgørelserne er efterfølgende godkendt uden bemærkninger ved samrådsmøde.

Antal domfældte der ultimo året føres tilsyn med i Syddanmark, og som Samrådet giver udtalelser om:
- 2007 122 personer (opstartsår, hvor nogle ikke var kommet ind i systemet)
- 2008 138 personer
- 2009 141 personer
- 2010 142 personer
- 2011 156 personer
- 2012 167 personer


Forskellen mellem samrådsbehandlede sager og antal domfældte er til en vis grad udtryk for det antal personer, der har begået kriminalitet, og som endnu ikke har fået dom, men er også påvirket af hvor mange gange sagerne har været behandlet det pågældende år.  

Den voldsomme stigning i behandlede sager i 2010 gav sig ikke udslag i flere borgere med dom i 2010. Men der ses en klar sammenhæng mellem stigningen af behandlede sager i 2010 og stigningen i personer med dom i 2011. Dette fordi der typisk går nogle måneder fra Samrådets udtalelse til der falder dom. Det samme gør sig gældende for behandlede sager i 2011 og antal personer med dom i 2012.

Tilsyn:
Der er tre tilsynsførende, hvoraf to er fuldtids tilsynsførende og en er halvtids. Den 1. januar 2013 gik sidstnævnte op på 31 timer om ugen.

Pr. 31. december 2012 var der 143 borgere med dom, der var under det fælleskommunale tilsyn og 24 borgere med dom i tilsyn under Vejle og Fåborg-Midtfyns kommuner. I alt 167 personer svarende til en stigning for alle i tilsyn i Syddanmark på 7 % i forhold til året før.

Der er typisk ca. 25 nye sigtelser om året, hvor Samrådet har givet en udtalelse, hvor der endnu ikke er faldet dom. Heraf er ca. 2/3 helt nye sager, og 1/3 er sigtelser mod borgere, der allerede var i tilsyn.


5. Foranstaltninger mv. i 2012

Pr. 31. december 2012 var der blandt de 167 borgere følgende domme:

• 29 personer (2011 29 personer og 2010 14 personer) med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde.

Der er f.eks. tale om første gangs ildspåsættelse af mindre farlighed, mindre vold, trusler, tyverier, færdselsforseelser, mindre hærværk og lempelse af hårdere foranstaltninger.

• 115 personer (2011 105 personer og 2010 113 personer) med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Der er f.eks. tale om ildspåsættelse af skure, skoler, eller eget værelse, seksuelle overgreb over for børn, søskende og voksne, herunder voldtægt og blufærdighedskrænkelse, vold, mange forskellige forhold, gentagne tyverier, røveri, trusler med knive eller lignende, besiddelses af børnepornografi, stoffer eller våben og lempelse af hårdere foranstaltninger.

• 16 personer (2011 11 personer og 2010 7 personer) med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Der er f.eks. tale om ildspåsættelse af stor farlighed, meget grove voldstilfælde, der typisk også indebærer frihedsberøvelse, tvang til at udlevere kontokort, bilnøgler eller at have stukket en mand i maven med en kniv og lempelse af hårdere foranstaltninger.

• 6 personer (2011 10 personer og 2010 7 personer) med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling.

Der er f.eks. tale om tidligere drab hvor foranstaltningen er lempet, ildspåsættelse og meget grov vold, mange brandstiftelser, hyppigt gentaget vold udført på mange måder, f.eks., med spark, slag mv., to gange seksuelt overgreb samme dag på mindreårig tilfældig pige og endelig røveri med skydevåben rettet mod offerets hoved.

• 1 person (2011 1 person og 2010 1 person) med dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap.

Der er typisk tale om drab.


Nogle af dommene (ca. 30 %) og typisk ved tilsyn og tilsyn med mulighed for anbringelse) er suppleret med særlige vilkår som f.eks.:
Psykiatrisk behandling (bredt)
Sexologisk behandling
Behandling mod misbrug af stoffer
Behandling mod alkoholmisbrug
Behandling mod patologisk spillelidenskab
De nævnte vilkår er typisk efter tilsynsmyndighedens vurdering
Forbud mod ophold, hvor der er børn u/18 år

Kriminalitet (hovedforbrydelsen) blandt de 167 (de 156 i 2011 er sat i parentes):

2 (2) manddrab
21 (22) brandstiftelse
13 (15) seksuel omgang/anden kønslig omgang/overgreb/krænkelse mod mindreårig
1 (2) seksuel/anden kønslig omgang med mindreårige søskende
9 (6) seksuelt overgreb/anden kønslig omgang/krænkelse/voldtægt/forsøg på voldtægt
5 (6) blufærdighedskrænkelse
37 (31) vold og vold af særlig farlig karakter
29 (26) vold mod medarbejder
9 (8) trusler
7 (6) røveri
23 (20) tyveri, brugstyveri, bedrageri, dokumentfalsk, hæleri m.v. 
3 (2) overtrædelse af færdselsloven
1 (1) besiddelse af børnepornografi
5 (5) besiddelse af euforiserende stoffer
1 (1) hærværk
1 (3) besiddelse af våben

I en hel del tilfælde er der både vold mod medarbejdere og andre, men det er statistisk valgt, når det ikke er indlysende, hvem der har været udsat for den hårdeste vold, at lade hovedforbrydelsen tælle ved vold mod medarbejdere. Dette antal er steget 10 %, hvorimod vold mod andre er steget 20 %.

Der er en vis tendens til at flere voldsepisoder anmeldes.

I flere af dommene indgår andre forseelser, bl.a.:

Blandingskriminalitet
Hærværk
Overfald på medbeboer
Overtrædelse af våbenloven
Besiddelse af stoffer
Spirituskørsel
Andre overtrædelser af færdselsloven


6. Samrådets udtalelser i forhold til domme og statsadvokaternes afgørelser

Vedr. 2007 og 2008 har Samrådets sekretariat vurderet sammenhængen mellem Samrådets udtalelser og efterfølgende domme. Begge år var der en høj grad af overensstemmelse, og hvor der var forskel, var der typisk tale om grænsesager mellem to foranstaltningsmuligheder. Som eksempel havde Samrådet ekstra anbefalet et vilkår om seksualvejledning, som ikke blev fulgt, men ellers var der overensstemmelse.

Tilsvarende gjorde sig gældende vedr. Samrådets udtalelser i forbindelse med statsadvokaternes revurderinger.

Under hensyn til at sekretariatet har fundet, at der fortsat er stor overensstemmelse mellem Samrådets udtalelser og modtagernes vurderinger, er der efterfølgende ikke udarbejdet statistik over dette.  


7. Økonomi

I 2012 var udgiften til Samrådet abonnementsfinansieret med 0,628 kr. pr. indbygger (i 2011 med 0,614 kr. pr indbygger) betalt af alle kommuner.

Samrådsmedlemmerne, bortset fra formand og næstformand (1/11 årsværk til sidstnævnte) var ulønnede.

Takst for et kriminalpræventivt tilsyn for 2012 var 8.543 kr. (i 2011 8.563 kr.) for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og 16.946 kr. (i 2011 16.986 kr.) for tilsyn i private tilbud eller for borgere i egen bolig. Prisforskellen er begrundet i, at tilsynet er mere omfangsrigt, når borgeren er i privat regi.

Takstfaldet fra 2011 til 2012 skyldes, at Samrådet efter pris- og lønfremskrivning har reduceret taksten med 2,5 % for at følge aftalen om takstreduktioner i Syddanmark.


8. Afsluttende bemærkninger

De to første år med et fælles Samråd i Syddanmark blev evalueret foråret 2009. Der var tilfredshed med Samrådets og tilsynets arbejde, men enkelte kommuner ønskede tættere kontakt med den tilsynsførende. Dette var der allerede taget højde for, idet der samtidig med evalueringen var udsendt forslag til de under pkt. 1 nævnte tilsynsplaner,

Der har uændret været et tæt samarbejde mellem lederne af specialbotilbudene, tilsynsførende og Samrådet. Herudover er der fortsat 7-8 møder om året mellem tilsynsførende og samrådssekretariatet for at sikre erfaringsudveksling, et ensartet tilsyn, og kvalitet i udtalelser mv.  

Det vurderes, at der fortsat er høj tilfredshed med både Samrådets og de tilsynsførendes opgaveløsning. Dette skal sandsynligvis ses i lyset af, at ekspertisen i Syddanmark er samlet i et fælles Samråd, og at de tilsynsførende har stor erfaring kombineret med, at et stort antal borgere hvert år går gennem såvel Samrådets som de tilsynsførendes hænder.

 

14. februar 2013
Elmer Lauridsen
Samrådsformand


Siden er sidst opdateret 3-6-2013

Tilgængelighedserklæring