Gå til indhold

SocialportalSydTil forsiden


Årsrapport 2011

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i  Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark.

Downloades Årsrapport 2011 som pdf her

Indholdsfortegnelse

1.  Indledning
2.  Samrådets medlemmer ved udgangen af 2011
3.  Samrådets kompetence   
4.  Samrådet og det kriminalpræventive tilsyn i 2011
5.  Foranstaltninger mv. i 2011  
6.  Samrådets udtalelser i forhold til domme og statsadvokaternes afgørelser 
7.  Økonomi     
8.  Studieture mv.   
9. Afsluttende bemærkninger            


1. Indledning

2011 - det femte år med fælles Samråd og fælles tilsyn i Syddanmark

Der har også i 2011 været et fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og et fælles tilsyn for målgruppen administreret i regionalt regi. 

Overordnet vurdering af 2011.

Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter sekretariatets vurdering også i 2011 fortsat været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

Det er fortsat vigtigt, at der er fokus på, at tilsynsførende altid indkaldes til retsmøder, såvel ved nye sager som ved opfølgning. Dette for at sikre sammenhæng i arbejdet med udviklingshæmmede lovovertrædere. Rent praktisk gøres det ved, at der sendes indkaldelse til Samrådet, der vil sikre videreformidling til tilsynsførende.

Siden august 2009 har de tilsynsførende udarbejdet tilsynsplaner for borgere, der får en foranstaltning. Tilsynsplanen er en kort systematisk beskrivelse af den person, der skal føres tilsyn med. Planen sendes til borgerens kommune inden for tre uger, efter tilsynsførende har modtaget tilsynsopgaven. På baggrund af planen og kommunens øvrige viden om borgeren kan kommunen udarbejde en handleplan.

Hjemmeside

Samrådet har fået ny hjemmeside: www.www.samraad-syddanmark.dk. Her findes vedtægt for Samrådet, årsrapporter, tilsynsnotat, mødedatoer, tidsfrister for anmodninger til og svar fra Samrådet mv.
Til top


2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2011

Samrådets medlemmer er uændret:
Anette Løwert, psykiater, Vejle Sygehus
Anna Lise Bredahl, centerleder, Fuglekær Udviklingscenter, Børkop
Arne Agerbak, konsulent, Tønder Kommune
Claus Richardt, ledende psykolog, Odense Universitetshospital
Ib Olander Andersen, kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen, Haderslev
Anne-Grethe Westh (næstformand), socialfaglig konsulent, Region Syddanmark
Elmer Lauridsen(formand), juridisk fuldmægtig, Region Syddanmark
Elisabeth Høltzermann er sekretær for Samrådet, Region Syddanmark  
Til top


3. Samrådets kompetence

Samrådets opgave er uændret at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndighederne om retsfølger over for udviklingshæmmede lovovertrædere. Endvidere en vurdering af den praktiske mulighed for fuldbyrdelse af domme til målgruppen, herunder anbringelses- og sikkerhedsmæssige problemer.

Herudover har formanden rent praktisk en vejledningsfunktion på området over for relevante parter. 
Til top


4. Samrådet og det kriminalpræventive tilsyn i 2011

Samråd

Der afholdes møde hver måned undtagen i juli. I 2011 har der således været 11 møder.

Samrådet behandlede i

 • 2008 139 sager
 • 2009 141 sager
 • 2010 184 sager  (30 % stigning i forhold til 2009)
 • 2011 173 sager  (23 % stigning i forhold til 2009)

Hertil kommer drøftelse af f.eks. domme og andre afgørelser af betydning for Samrådets arbejde. Der har været enkelte formandsafgørelser. Afgørelserne er efterfølgende godkendt uden bemærkninger ved samrådsmøde.

Antal domfældte der ultimo året føres tilsyn med i Syddanmark, og som Samrådet giver udtalelser om:

 • 2008 138 personer
 • 2009 141 personer
 • 2010 142 personer
 • 2011 156 personer (10 % stigning i forhold til 2010).

Forskellen mellem samrådsbehandlede sager og antal domfældte er typisk udtryk for det antal personer, der har begået kriminalitet, og som endnu ikke har fået dom, men er også påvirket af sager, der har været behandlet flere gange eller slet ikke i 2011. Det kan måske også for nogle sager skyldes, at anklagemyndigheden benytter Samrådet oftere. 

Den voldsomme stigning i behandlede sager i 2010 gav sig ikke udslag i flere borgere med dom, idet disse kun var steget fra 141 i 2009 til 142 i 2010. Ved udgangen af 2010 var der dog væsentligt flere, der ventede på dom end året før. 

I 2011 er antallet af borgere med dom steget til 156 personer.

Tilsyn

Pr. 31. december 2011 var der i alt 130 borgere med dom, der var under det fælleskommunale tilsyn svarende til en stigning på 13 % i forhold til året før. Tillægges der Vejles og Fåborg-Midtfyns kommuners 26 borgere i kommunalt tilsyn er tallet i alt på 156 personer svarende til en stigning for alle i tilsyn i Syddanmark på 10 % i forhold til året før.

Til sammenligning kan oplyses, at der i de fire syddanske amter november 2006 inden sammenlægningen var i alt 136 personer under tilsyn.

Der var ultimo 2011 nye sigtelser mod 18 personer, der ikke i forvejen var i tilsyn, og hvor Samrådet i 2011 eller tidligere havde afgivet udtalelse, hvor der endnu ikke var faldet dom (i 2010 var det 15). Hertil kommer 9 sigtelser mod borgere, der allerede var i tilsyn (i 2010 var det 10).
Til top


5. Foranstaltninger mv. i 2011

Pr. 31. december 2011 var der blandt de 156 borgere følgende domme:

 • 29 personer (2010 14 personer og 2009 22 personer) med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedernes bestemmelse om ophold og arbejde.

  Der er typisk tale om første gangs ildspåsættelse af mindre farlighed, mindre vold, trusler, tyverier, færdselsforseelser, mindre hærværk og lempelse af hårdere foranstaltninger.
   
 • 105 personer (2010 113 personer og 2009 100 personer) med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

  Der er typisk tale om ildspåsættelse af skure, skoler, eller eget værelse, seksuelle overgreb over for børn, søskende og voksne, herunder voldtægt og blufærdighedskrænkelse, vold, mange forskellige forhold, gentagne tyverier, røveri, trusler med knive eller lignende, besiddelses af børnepornografi, stoffer eller våben og lempelse af hårdere foranstaltninger.
   
 • 11 personer (2010 7 personer og 2009 9 personer) med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

  Der er typisk tale om ildspåsættelse af stor farlighed, meget grove voldstilfælde, der typisk også indebærer frihedsberøvelse, tvang til at udlevere kontokort, bilnøgler eller at have stukket en mand i maven med en kniv og lempelse af hårdere foranstaltninger.
   
 • 10 personer (2010 7 personer og 2009 8 personer) med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling.

  Der er typisk tale om tidligere drab hvor foranstaltningen er lempet, ildspåsættelse og meget grov vold, mange brandstiftelser, hyppigt gentaget vold udført på mange måder, f.eks., med spark, slag mv., to gange seksuelt overgreb samme dag på mindreårig tilfældig pige og endelig røveri med skydevåben rettet mod offerets hoved.
   
 • 1 person (2010 1 person og 2009 1 person) med dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap.

  Der er typisk tale om drab.

Nogle af dommene (28 % og typisk ved tilsyn og tilsyn med mulighed for anbringelse) er suppleret med særlige vilkår som f.eks.:

Psykiatrisk behandling (bredt)
Sexologisk behandling
Misbrugsbehandling
Behandling mod alkoholmisbrug
Behandling mod patologisk spillelidenskab
De nævnte vilkår er typisk efter tilsynsmyndighedens vurdering
Forbud mod ophold, hvor der er børn u/18 år

Kriminalitet (hovedforbrydelsen) blandt de 156 (de 142 i 2o1o er sat i parentes):

2 (2) manddrab
22 (22) brandstiftelse
15 (11) seksuel omgang/anden kønslig omgang/overgreb/krænkelse mod mindreårig
2 (2) seksuel/anden kønslig omgang med mindreårige søskende
6 (6) seksuelt overgreb/anden kønslig omgang/krænkelse/voldtægt/forsøg på voldtægt
6 (7) blufærdighedskrænkelse
31 (28) vold og vold af særlig farlig karakter
26 (27) vold mod medarbejder
8 (6) trusler
6 (12) røveri
20 (13) tyveri, brugstyveri, bedrageri, dokumentfalsk, hæleri m.v. 
2 (1) overtrædelse af færdselsloven
1 (1) besiddelse af børnepornografi
5 (2) besiddelse af euforiserende stoffer
1 (1) hærværk
3 (1) besiddelse af våben

Der var fra 2009 til 2010 et fald i antallet af seksuel omgang/anden kønslig omgang/overgreb/krænkelse mod mindreårige og seksuel/anden kønslig omgang med mindreårige søskende fra samlet 20 til samlet 13. Dette tal steg i 2011 til samlet 17. 

I en hel del tilfælde er der både vold mod medarbejdere og andre, men det er statistisk valgt, når det ikke er indlysende, hvem der har været udsat for den hårdeste vold, at lade hovedforbrydelsen tælle ved vold mod medarbejdere. Dette antal er stort set uændret, hvorimod vold mod andre er steget.

Der er endvidere en halvering af røverier men en stigning i den øvrige økonomiske kriminalitet. Der ses også stigning i besiddelse af stoffer og våben.

Der er næppe tale om tendenser, men mere om tilfældige udsving.

I flere af dommene indgår andre forseelser, bl.a.:

Blandingskriminalitet
Hærværk
Overfald på medbeboer
Overtrædelse af våbenloven
Besiddelse af stoffer
Spirituskørsel
Andre overtrædelser af færdselsloven 
Til top


6. Samrådets udtalelser i forhold til domme og statsadvokaternes afgørelser

Vedr. 2007 og 2008 har Samrådets sekretariat vurderet sammenhængen mellem Samrådets udtalelser og efterfølgende domme. Begge år var der en høj grad af overensstemmelse, og hvor der var forskel, var der typisk tale om grænsesager mellem to foranstaltningsmuligheder. Som eksempel havde Samrådet ekstra anbefalet et vilkår om seksualvejledning, som ikke blev fulgt, men ellers var der overensstemmelse.

Tilsvarende gjorde sig gældende vedr. Samrådets udtalelser i forbindelse med statsadvokaternes revurderinger.

Under hensyn til at sekretariatet har fundet, at der fortsat er stor overensstem-melse mellem Samrådets udtalelser og modtagernes vurderinger, er der ikke udarbejdet statistik over dette. 
 Til top


7. Økonomi

I 2011 var udgiften til Samrådet objektivt finansieret med  0,614 kr. pr. indbygger (i 2010 med 0,61 kr. pr indbygger) betalt af alle kommuner    

Samrådsmedlemmerne, bortset fra formand og næstformand (1/11 årsværk til sidstnævnte) er ulønnede.

Takst for et kriminalpræventivt tilsyn for 2011 var 8.563 kr. ( i 2010 8.736 kr.) for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og 16.986 kr. (i 2010 17.329 kr.) for tilsyn i private tilbud eller for borgere i egen bolig. Prisforskellen er pga., at tilsynet er mere omfangsrigt når borgeren er i privat regi.

Takstfaldet fra 2010 til 2011 skyldes at Samrådet efter pris- og lønfremskrivning har, svarende til den kommunale aftale om udgiftsreduktion, reduceret taksten med 2,5%. 

Taksten i 2012 vil ligeledes efter pris- og lønfremskrivning blive reduceret med 2,5%.
Til top


8. Studieture mv.

Samrådets medlemmer, de fælleskommunale tilsynsførende og lederne på de tre tilbud, som de tilsynsførende er tilknyttet havde maj 2011 en fagligt berigende endags studietur til den sikrede institution Kofoedsminde på Lolland.

Der er tre fælleskommunale tilsynsførende, hvoraf to er fuldtidstilsynsførende og en er halvtids.
Til top


9. Afsluttende bemærkninger

De to første år med et fælles Samråd i Syddanmark blev evalueret foråret 2009. Der var tilfredshed med Samrådets og tilsynets arbejde, men enkelte kommuner ønskede tættere kontakt med den tilsynsførende. Dette var der allerede taget højde for, idet der samtidig med evalueringen var udsendt forslag til de under pkt. 1 nævnte tilsynsplaner,

Der er uændret et tæt samarbejde mellem lederne af specialbotilbudene, tilsynsførende og Samrådet. Herudover er der fortsat 7-8 møder om året mellem tilsynsførende og samrådssekretariatet for at sikre erfaringsudveksling, et ensartet tilsyn, og kvalitet i udtalelser mv.  

Samrådet har også i 2011 ad hoc haft ikke medlemmer med ved møderne.
Til top

11. april 2012
Elmer Lauridsen
Samrådsformand


 


Siden er sidst opdateret 20-4-2012

Tilgængelighedserklæring