Gå til indhold

SocialportalSydTil forsiden


Årsrapport 2010

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i  Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark


Download årsrapporten som pdf her 

Indhold

1. Indledning 
2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2010
3. Samrådets kompetence 
4. Samrådets virksomhed i 2010 
5. Foranstaltninger mv. i 2010
6. Samrådets udtalelser i forhold til domme og statsadvokaternes afgørelser
7. Økonomi
8. Studieture mv.            
9. Afsluttende bemærkninger


1. Indledning

2010 - det fjerde år med fælles Samråd og fælles tilsyn i Syddanmark

Der har også i 2010 været et fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og et fælles tilsyn for målgruppen administreret i regionalt regi. 

Overordnet vurdering af 2010.

Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter sekretariatets vurdering fortsat været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

Siden august 2009 har de tilsynsførende udarbejdet tilsynsplaner for borgere, der får en foranstaltning. Tilsynsplanen er en kort systematisk beskrivelse af den person, der skal føres tilsyn med. Planen sendes til borgerens kommune inden for tre uger efter tilsynsførende har modtaget tilsynsopgaven. På baggrund af planen og kommunens øvrige viden om borgeren kan kommunen udarbejde en handleplan.

Hjemmeside

På hjemmesiden www.socialportalsyd.dk findes information om Samrådet ved at klikke på Samråd i topbjælken. Her findes vedtægt for Samrådet, tilsynsnotatet, mødedatoer og tidsfrister for anmodninger til og svar fra Samrådet mv.
Til top


2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2010

Samrådets medlemmer er uændret:
Anette Løwert, psykiater, Vejle Sygehus
Anna Lise Bredahl, centerleder, Fuglekær Udviklingscenter, Børkop
Arne Agerbak, konsulent, Tønder Kommune
Claus Richardt, ledende psykolog, Odense Universitetshospital
Ib Olander Andersen, kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen, Haderslev
Anne-Grethe Westh (næstformand), socialfaglig konsulent, Region Syddanmark
Elmer Lauridsen(formand), juridisk fuldmægtig, Region Syddanmark
Inger Søgaard er sekretær for Samrådet, Region Syddanmark
Til top


3. Samrådets kompetence

Samrådets opgave er uændret at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndighederne om retsfølger over for udviklingshæmmede lovovertrædere. Endvidere en vurdering af den praktiske mulighed for fuldbyrdelse af domme til målgruppen, herunder anbringelses- og sikkerhedsmæssige problemer.

Herudover har formanden rent praktisk fået en vejledningsfunktion på området over for relevante parter.
Til top


4. Samrådets virksomhed i 2010

Der afholdes møde hver måned undtagen i juli. I 2010 har der således været 11 møder.

Samrådet har i 2010 behandlet 184 sager. Hertil kommer drøftelse af f.eks. domme og andre afgørelser af betydning for Samrådets arbejde. Der har været enkelte formandsafgørelser. Afgørelserne er efterfølgende godkendt uden bemærkninger ved samrådsmøde. I 2009 behandlede Samrådet 141 sager. Stigningen har ikke givet sig udslag i flere borgere med dom, idet disse kun er steget fra 141 i 2009 til 142 i 2010 (30. november). Af mulige årsager kan nævnes, at der er væsentligt flere end ved sidste årsskifte, der venter på dom.

Pr. 31. december 2010 var der i alt 115 borgere med dom, der var under det fælleskommunale tilsyn. Med udgangen af 2009 var der 141 borgere under tilsyn. Faldet skyldes, at Vejle Kommune, i forbindelse med arbejdsophør den 30. november 2010 for den fælleskommunale tilsynsførende tilknyttet botilbuddet Fuglekær i Brejning, overtog tilsynet i egen kommune. Havde Vejle Kommune ikke overtaget egne tilsyn, havde tallet pr 31. december 2010 været 142 i tilsyn. Pr. 1. januar 2011 har Fåborg Midtfyn overtaget tilsyn med egne borgere. 

(Dette til trods var der den 15. februar 2011 119 personer i fælleskommunalt tilsyn)

Til sammenligning kan oplyses, at der i de fire syddanske amter november 2006 inden sammenlægningen var i alt 136 personer under tilsyn, ultimo 2007 122 personer, ultimo 2008 138 og ultimo 2009 141. Det lave antal i 2007 kan skyldes, at der var nogle personer, der endnu ikke var kommet i det fælles tilsyn. Der ses således ikke en klar stigning i antal borgere med foranstaltningsdom, men der er udsving fra år til år og formentligt en svag stigning.

Der var 25 nye sigtelser hvor Samrådet i 2010 havde afgivet udtalelse, men hvor der 31. december 2010 endnu ikke var faldet dom (året før var det 10).  Heraf var de 15 vedr.  borgere, der ikke i forvejen var under tilsyn, og 10 var vedr. borgere, der allerede var i tilsyn.
Til top


5. Foranstaltninger mv. i 2010

Pr. 31.december 2010 var der blandt de 142 borgere følgende domme:

  • 14 personer ( pr. 31/12 2009 22 personer) med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedernes bestemmelse om ophold og arbejde
  • 113 personer ( pr. 31/12 2009 100 personer) med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap
  • 7 personer (pr. 31/12 2009 9 personer) med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap
  • 7 personer (pr. 31/12 2009 8 personer) med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling
  • 1 person (pr. 31/12 2009 1 person) med dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap

Nogle af dommene er suppleret med særlige vilkår som f.eks.:

Psykiatrisk behandling (bredt)
Sexologisk behandling
Misbrugsbehandling
Behandling mod alkoholmisbrug efter tilsynets vurdering
Behandling mod patologisk spillelidenskab
Forbud mod ophold, hvor der er børn u/18 år

Kriminalitet (hovedforbrydelsen) blandt de 142:

2 manddrab
22 brandstiftelse
11 seksuel omgang/anden kønslig omgang/overgreb/krænkelse mod mindreårig
2 seksuel/anden kønslig omgang med mindreårige søskende
6 seksuelt overgreb/anden kønslig omgang/krænkelse/voldtægt/forsøg på voldtægt
7 blufærdighedskrænkelse
28 vold og vold af særlig farlig karakter
27 vold mod medarbejder
6 trusler
12 røveri
13 tyveri, brugstyveri, bedrageri, dokumentfalsk m.v. 
1 overtrædelse af færdselsloven
1 besiddelse af børnepornografi
2 besiddelse af euforiserende stoffer
1 hærværk
1 besiddelse af våben

Der er et fald i antallet af seksuel omgang/overgreb/krænkelse mod mindreårige og kønslig omgang med mindreårige søskende fra samlet 20 til samlet 13.

I statistikken for 2010 er vold og vold af særlig farlig karakter slået sammen, idet det typisk ikke er beskrevet nærmere, hvor farlig volden er.

I en hel del tilfælde er der både vold mod medarbejdere og andre, men det er valgt, når det ikke er indlysende, hvem der har været udsat for den hårdeste vold,   at lade hovedforbrydelsen være mod medarbejderne. Dette antal er i øvrigt uændret fra sidste år.

I flere af dommene indgår andre forseelser, bl.a.:
Blandingskriminalitet
Hærværk
Overfald på medbeboer
Overtrædelse af våbenloven
Besiddelse af stoffer
Spirituskørsel
Andre overtrædelser af færdselsloven
Til top


6. Samrådets udtalelser i forhold til domme og statsadvokaternes afgørelser

Vedr. 2007 og 2008 har Samrådets sekretariat i årsrapporterne beskrevet sammenhængen mellem Samrådets udtalelser og efterfølgende domme. Begge år var der en høj grad af overensstemmelse, og hvor der var forskel, var der typisk tale om grænsesager mellem to foranstaltningsmuligheder. Som eksempel havde Samrådet ekstra anbefalet et vilkår om seksualvejledning, som ikke blev fulgt, men ellers var der overensstemmelse.

Tilsvarende gjorde sig gældende vedr. Samrådets udtalelser i forbindelse med statsadvokaternes revurderinger.

Under hensyn til at sekretariatet har fundet, at der fortsat er stor overensstemmelse mellem Samrådets udtalelser og modtagernes vurderinger, beskrev sekretariatet i årsrapporten for 2009 nogle tendenser, der sås på området efter de 3 første år med fælles Samråd i Syddanmark. Kan ses på hjemmesiden www.socialportalsyd.dk. 
Til top


7. Økonomi

I 2010 var udgiften til Samrådet objektivt finansieret med 0,61 kr. pr indbygger betalt af alle kommuner.

Samrådsmedlemmerne, bortset fra formand og næstformand (1/11 årsværk til sidstnævnte) er ulønnede.

Takst for et kriminalpræventivt tilsyn for 2010 blev i Det administrative Samarbejdsforum godkendt til 8.736 kr. for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og til 17.329 kr. for tilsyn i private tilbud eller for borgere i egen bolig. Prisforskellen er pga., at tilsynet er mere omfangsrigt når borgeren er i privat regi.

Der var i 2010 et underskud pga. en langtidssyg tilsynsførende.
Til top


8. Studieture mv.

Studieturen i 2010 er af praktiske årsager udskudt til maj 2011 og går til den sikrede institution Kofoedsminde.  

Enkelte af de tilsynsførende har deltaget i kursusforløb vedr. målgruppen arrangeret af Netværk vedr. Domfældte Udviklingshæmmede.
Til top


9. Afsluttende bemærkninger

De to første år med et fælles Samråd i Syddanmark blev evalueret foråret 2009. Der var tilfredshed med Samrådets og tilsynets arbejde, men enkelte kommuner ønskede tættere kontakt med den tilsynsførende. Dette var der allerede taget højde for, idet der samtidig med evalueringen var udsendt forslag til de under pkt. 1 nævnte tilsynsplaner,

Der er uændret et tæt samarbejde mellem lederne af specialbotilbudene, tilsynsførende og Samrådet. Herudover er der 7 møder om året mellem tilsynsførende og samrådssekretariatet for at sikre erfaringsudveksling, et ensartet tilsyn, og kvalitet i udtalelser mv.  

Samrådet har også i 2010 ad hoc haft ikke medlemmer med ved møderne.
Til top

30. marts 2011
Elmer Lauridsen
Samrådsformand


Siden er sidst opdateret 18-4-2012

Tilgængelighedserklæring