Gå til indhold

SocialportalSydTil forsiden


Årsrapport 2009


1. Indledning

2009 - det tredje år med fælles Samråd og fælles tilsyn i Syddanmark

Fra 1. januar 2007 har der efter aftale mellem kommunerne (bortset fra Nyborg) og regionen været et fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og et fælles tilsyn for målgruppen administreret i regionalt regi.Fra 2008 indgik Nyborg Kommune også i samarbejdet, vedr. tilsyn dog kun efter nærmere aftale, hvilket i praksis har betydet, at det fælles tilsyn udfører tilsyn vedr. flere borgere fra Nyborg Kommune.

Fokusområder i 2009.

Samrådssekretariatet har i 2009 ikke haft særlige fokusområder, men har arbejdet på at fastholde en hensigtsmæssig kontakt med samarbejdsparterne.

Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud er således efter sekretariatets vurdering fortsat fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

På baggrund af en høring har de tilsynsførende siden august 2009 udarbejdet tilsynsplaner for borgere, der får en foranstaltning. Tilsynsplanen er en kort systematisk beskrivelse af den person, der skal føres tilsyn med. Planen sendes til borgerens kommune inden for tre uger efter tilsynsførende har modtaget tilsynsopgaven. På baggrund af planen og kommunens øvrige viden om borgeren kan kommunen udarbejde en handleplan.

Hjemmeside

På hjemmesiden www.socialportalsyd.dk findes information om Samrådet ved at klikke på Samråd i topbjælken. Her findes vedtægt for Samrådet, tilsynsnotatet, mødedatoer og tidsfrister for anmodninger til og svar fra Samrådet mv.
Til top
________________________________________________


2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2009

Samrådets medlemmer: er uændret bortset fra næstformanden.

Anette Løwert, psykiater, Vejle Sygehus

Anna Lise Bredahl, centerleder, Fuglekær Udviklingscenter, Børkop

Arne Agerbak, konsulent, Tønder Kommune

Claus Richardt, ledende psykolog, Odense Universitetshospital

Ib Olander Andersen, kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen, Haderslev

Anne-Grethe Westh (næstformand), socialfaglig konsulent, Region Syddanmark

Elmer Lauridsen (formand), juridisk fuldmægtig, Region Syddanmark

Inger Søgaard er sekretær for Samrådet.
Til top  
_______________________________________________


3. Samrådets kompetence

Samrådets opgave er uændret at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndighederne om retsfølger over for udviklingshæmmede lovovertrædere. Endvidere en vurdering af den praktiske mulighed for fuldbyrdelse af domme til målgruppen, herunder anbringelses- og sikkerhedsmæssige problemer.

Herudover har formanden rent praktisk fået en vejledningsfunktion på området over for relevante parter.
Til top 
________________________________________________


4. Samrådets virksomhed i 2009

Der afholdes møde hver måned undtagen i juli. I 2009 har der således været 11 møder.

Samrådet har i 2009 behandlet 141 sager. Hertil kommer drøftelse af f.eks. domme og andre afgørelser af betydning for Samrådets arbejde. Der har været enkelte formandsafgørelser, typisk efter kontakt med enkelte af medlemmerne for at sikre kvaliteten. Afgørelserne er efterfølgende godkendt uden bemærkninger ved samrådsmøde.

Pr. 31. december 2009 var der i alt 141 borgere med dom, der var under tilsyn. Med udgangen af 2008 var der 139 borgere under tilsyn.

Til sammenligning kan oplyses, at der i de fire syddanske amter november 2006 inden sammenlægningen var i alt 136 personer under tilsyn, ultimo 2007 122 personer og ultimo 2008 138. Det lave antal i 2007 kan skyldes, at der var nogle personer, der endnu ikke var kommet i det fælles tilsyn. Der ses således ikke en klar stigning i antal borgere med foranstaltningsdom, men der er udsving fra år til år og måske en svag stigning.

Der var 10 nye sigtelser hvor Samrådet i 2009 havde afgivet udtalelse, men hvor der 31. december 2009 endnu ikke var faldet dom.Heraf var de 7 vedr.borgere, der ikke i forvejen var under tilsyn, og 3 var vedr. borgere, der allerede var i tilsyn.
Til top 
________________________________________________


5. Foranstaltninger mv. i 2009

Pr. 31.december 2009 var der blandt de 141 borgere følgende domme:

  • 22 personer med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedernes bestemmelse om ophold og arbejde
  • 100 personer med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap
  • 9 personer med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap
  • 8 med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling
  • 1 med dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap
  • 1 person med dom til tilsyn og ambulant psykiatrisk behandling

Nogle af dommene var suppleret med særlige vilkår som f.eks.:

Psykiatrisk behandling (bredt)
Sexologisk behandling
Misbrugsbehandling
Behandling mod alkoholmisbrug efter tilsynets vurdering
Antabusbehandling
Behandling mod patologisk spillelidenskab
Forbud mod ophold, hvor der er børn u/18 år

Kriminalitet (hovedforbrydelsen) blandt de 141:

2 manddrab
21 brandstiftelse
17 seksuel omgang/anden kønslig omgang/overgreb/krænkelse mod mindreårig
3 anden kønslig omgang med mindreårige søskende
6 seksuelt overgreb/anden kønslig omgang/krænkelse/voldtægt
7 blufærdighedskrænkelse
9 vold af særlig farlig karakter
22 vold
27 vold mod medarbejder
6 trusler
9 røveri
9 tyveri
2 overtrædelse af færdselsloven
1 dokumentfalsk

Der er generelt små udsving fra 2008 til 2009, bortset fra hvor vold er hovedforbrydelsen. Voldsdommene er steget med ca. 14 % fra 2008 til samlet 58 antal tilfælde i 2009. Heraf er en voksende del vold mod medarbejdere. Dette kan hænge sammen med den mindre accept af vold i samfundet, men dette er ikke vurderet nærmere.

I flere af dommene indgår andre forseelser, bl.a.:

Hærværk
Overfald på medbeboer
Overtrædelse af våbenloven
Spirituskørsel
Kørsel uden kørekort
Til top 
________________________________________________


6. Samrådets udtalelser i forhold til domme og statsadvokaternes afgørelser

Vedr. 2007 og 2008 har Samrådets sekretariat vurderet sammenhængen mellem Samrådets udtalelser og efterfølgende domme. Begge år var der en høj grad af overensstemmelse, og hvor der var forskel, var der typisk tale om grænsesager mellem to foranstaltningsmuligheder. Som eksempel havde Samrådet ekstra anbefalet et vilkår om seksualvejledning, som ikke blev fulgt, men ellers var der overensstemmelse.

Tilsvarende gjorde sig gældende vedr. Samrådets udtalelser i forbindelse med statsadvokaternes revurderinger.

Under hensyn til at sekretariatet finder, at der fortsat er stor overensstemmelse mellem udtalelserne og modtagernes vurderinger, finder sekretariatet det mere interessant at beskrive nogle tendenser, der ses på området efter de 3 første år med fælles Samråd i Syddanmark.
Til top 
________________________________________________


7. Tendenser

Det er primo 2010 vurderet, at der på landsbasis er 402 udviklingshæmmede lovovertrædere. Dette giver i forhold til befolkningstallet en overrepræsentation af målgruppen i Syddanmark. Dette gjorde sig også gældende i amternes tid. Årsagen vides ikke konkret, men kan måske skyldes Brejninginstitutionen og dens underinstitutioner, der i ca. 80 år trak udviklingshæmmede til fra mange steder i Danmark.

I Syddanmark er det vurderet, at ca. 12 % af målgruppen, der bor på et af de fire specialtilbud til målgruppen, er bedre fungerende med en IQ på grænsen eller over mental retardering i lettere grad, men med store sociale belastninger eller med psykiatrisk overbygning, der samlet set gør, at de funktionsmæssigt er så dårligt fungerende, at de er omfattet af målgruppen. De fire tilbud har vurderet, at der rent praktisk er tale om væsentligt flere, der er bedre fungerende, dvs. 40-45 %. Efter botilbudenes vurdering vil ca. 25 % (godt halvdelen af de 40-45 %) af de der bor på et af de fire specialtilbud kunne profitere af et til målgruppen tilpasset tilbud.

De 12 % nævnt ovenfor er beregnet ud fra de psykiatriske speciallægeerklæringer. Botilbudenes tal er baseret på ledernes vurderinger.

En undersøgelse af 16 personer i Syddanmark under tilsyn, der har etnisk minoritetsbaggrund, viser at disse generelt er orienteret mod normalbefolkningen, og derfor har meget svært ved at identificere sig med udviklingshæmmede. En af de 16 bor på et tilbud for demente, en er kommet i fængsel, men ingen af de 14 er anbragt på et botilbud eller lignende.

9 af de 16 er mentalt retarderet i lettere grad, hvor de ligger tæt på grænsen mod normalområdet og på visse områder over grænsen, eller der er særlige forhold, der gør, at de tilhører målgruppen. 5 i målgruppen har efter Samrådets vurdering behov for et botilbud, og der arbejdes på forskellig vis hen mod dette. Flere af disse har sagt, at hvis de bliver anbragt på et botilbud for udviklingshæmmede, vil de forlade stedet snarest muligt.

Der ses en sammenhæng mellem de to målgrupper, forstået på den måde at de alle ville kunne profitere af et tilbud rettet mod dem med større udfordringer. Region Syddanmark er opmærksom på dette i forbindelse med nybyggeri af et botilbud. Der er dog tale om meget komplekse forhold, der kræver en tæt vurdering af de enkelte personer, for at give dem den bedste støtte.

Der ses behov for sikrede botilbudspladser og pladser til varetægtssurrogat i Vestdanmark, fordi der er meget langt til Kofoedsminde på Lolland, dels af hensyn til sociale relationer og dels af hensyn til fremstillinger i retten mv. Konkret arbejdes der på at få oprettet 5 sikrede pladser og 5 varetægtssurrogatpladser i Jylland.

Antallet af misbrugere, overvejende af alkohol, er i normalbefolkningen og blandt udviklingshæmmede på ca. 6 %. Blandt udviklingshæmmede kriminelle er misbruget ca. 4 gange så stort. Samtidig er misbrugsbehandling i Danmark ikke tilpasset udviklingshæmmede. Der ses således et stort behov for misbrugsbehandling målrettet udviklingshæmmede.

Psykisk sygdom optræder med større hyppighed blandt udviklingshæmmede personer end i normalbefolkningen, hvorfor der er behov for øget behandling til målgruppen.

Der ses for enkelte personer behov for andre virkemidler end de nuværende magtbeføjelser, for at sikre en effektiv rehabilitering af disse.

Der ses i øvrigt et stort behov for nærmere undersøgelser af målgruppen vedr. sammenhæng mellem domme og det efterfølgende forløb, hvad virker bedst osv. for at undgå recidiv og for i det hele taget at undgå kriminalitet. Altså mere dokumentation og mere viden.

For nærmere beskrivelse af tendenser og behov for nye tiltag på området henvises til Danske Regioners rapport ”Et godt liv uden kriminalitet” udgivet foråret 2010. Rapporten findes på Samrådets hjemmeside på www.socialportalsyd.dk.
Til top
_______________________________________________

8. Økonomi

I 2009 var udgiften til Samrådet objektivt finansieret med 0,59 kr. pr indbygger betalt af alle kommuner.

Samrådsmedlemmerne, bortset fra formand og næstformand (1/11 årsværk til sidstnævnte) er ulønnede.

Udgift til kriminalpræventivt tilsyn for 2009 blev i Det administrative Samarbejdsforum godkendt til 10.580 kr. for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og til 15.869 kr. for tilsyn i private tilbud eller for borgere i egen bolig. Prisforskellen er pga., at tilsynet er mere omfangsrigt når borgeren er i privat regi.

Der var i 2009 et mindre overskud, der næsten modsvarede underskuddet i 2008.
Til top
________________________________________________

9. Studieture mv.

December 2009 var Samrådet, tilsynsførende og lederne af specialtilbudene i Syddanmark på studietur til Psykiatrisk Hospital i Risskov og Oligofreniteamet i Århus.

Enkelte af de tilsynsførende har gennemført 8 dages kursusforløbet vedr. målgruppen arrangeret af Netværk vedr. Domfældte Udviklingshæmmede.
Til top
________________________________________________

10. Afsluttende bemærkninger

De to første år med et fælles Samråd i Syddanmark blev evalueret foråret 2009. Der var tilfredshed med Samrådets og tilsynets arbejde, men enkelte kommuner ønskede tættere kontakt med den tilsynsførende. Dette var der allerede taget højde for, idet der samtidig med evalueringen var udsendt forslag til de under pkt. 1 nævnte tilsynsplaner,

Der er fortsat et tæt samarbejde mellem lederne af specialbotilbudene, tilsynsførende og Samrådet. Herudover er der 7 møder om året mellem tilsynsførende og samrådssekretariatet for at sikre erfaringsudveksling, et ensartet tilsyn, og kvalitet i udtalelser mv.

Samrådet har også i 2009 ad hoc haft kommunale medarbejdere eller tilsynsførende med ved møderne.
Til top

29. juni 2010
Elmer Lauridsen
Samrådsformand

 


Siden er sidst opdateret 8-7-2010

Tilgængelighedserklæring