Gå til indhold

SocialportalSydTil forsiden


Årsrapport 2008

Samråd for

udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

Årsrapport 2008

 

Rapporten kan downloads i pdf her

Indholdsfortegnelse

1.Indledning

2.Samrådets medlemmer ved udgangen af 2008

3. Samrådets kompetence

4. Samrådets virksomhed i 2008

5. Foranstaltninger mv. i 2008

6. Samrådets udtalelser i forhold til dommene og statsadvokaternes afgørelse

7.Økonomi

8. Studieture mv

9. Afsluttende bemærkninger
 

1. Indledning

 

2008 - det andet år med fælles Samråd i Syddanmark

Fra 1. januar 2007 har der efter aftale mellem kommunerne (bortset fra Nyborg) og regionen været et fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og et tilsyn for målgruppen administreret i regionalt regi.Fra 2008 indgik Nyborg Kommune også i samarbejdet, vedr. tilsyn dog kun efter nærmere aftale.

Se i øvrigt bilag 1: Vedtægt for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark.

Og bilag 2: Tilrettelæggelse af det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark.

Fokusområder i 2008

Samrådssekretariatet har i 2008 fortsat fokuseret på at få justeret arbejdsgange mv. , der er omfattet af samråds- og tilsynsfunktionen. Det har således vist sig, at i op mod 7-8 nye sager blev Samrådet ikke anmodet om en udtalelse, og i et lidt lavere antal sager blev Samrådssekretariatet først i forbindelse med statsadvokatens opfølgning ca. et år senere orienteret om, at der skulle have været et tilsyn. Dette skulle fremover være minimeret.

Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer, botilbud og tilsynsførende er ved at finde det rette leje, men der har været arbejdet på, at beskrive hvad tilsynet mere konkret indeholder, og der er udarbejdet forslag til en ”tilsyns-handleplan”, som ultimo marts 2009 er sendt til høring i kommunerne. Formålet er, at før den første kontakt mellem borgeren og den tilsynsførende udarbejder sidstnævnte et skema, der sendes til handlekommunen, således at det klart fremgår for kommunen, hvad tilsynsførende gør.

Dette skal være et tilbud til kommunen, for at synliggøre og sikre at der fra starten af tilsynet er hånd om borgeren.

Hjemmeside

På hjemmesiden www.socialportalsyd.dk findes information om Samrådet ved at klikke på Samråd i topbjælken. Her findes vedtægt for Samrådet, tilsynsnotatet, mødedatoer og tidsfrister for anmodninger til og svar fra Samrådet.

2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2008

Samrådets medlemmer er de samme som ved opstart af Samrådet:

Anette Løwert, psykiater, Vejle Sygehus

Anna Lise Bredahl, centerleder, Fuglekær Udviklingscenter, Børkop

Arne Agerbak, konsulent, Tønder Kommune

Claus Richardt, ledende psykolog, Odense Universitetshospital

Ib Olander Andersen, kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen, Haderslev

Elmer Lauridsen (formand), juridisk fuldmægtig, Region Syddanmark

Lone Christensen(næstformand), socialfaglig konsulent, Region Syddanmark

Inger Søgaard er sekretær for Samrådet

3. Samrådets kompetence

Samrådets opgave er uændret at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndighederne om retsfølger over for udviklingshæmmede lovovertrædere. Endvidere en vurdering af den praktiske mulighed for fuldbyrdelse af domme til målgruppen, herunder anbringelses- og sikkerhedsmæssige problemer.

Herudover har formanden rent praktisk fået en vejledningsfunktion på området over for relevante parter.

4. Samrådets virksomhed i 2008

Der afholdes møde hver måned undtagen i juli. I 2008 har der således været 11 møder.

Samrådet har i 2008 behandlet 139 sager. Hertil kommer drøftelse af f.eks. domme og andre afgørelser af betydning for Samrådets arbejde. Der har været 2 formandsafgørelser, hvoraf den ene blev afgivet efter skriftlig høring til medlemmerne og den anden efter kontakt med enkelte af medlemmerne. Begge blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger ved samrådsmøde.

Pr. 31. december 2008 var der i alt 138 borgere med dom, der var under tilsyn og blev/bliver givet udtalelser om fra Samrådet. Dette tal er vokset i sidste halvdel af 2008 fordi vi har fået en del ind i tilsynssystemet, der burde have været inde ca. et år tidligere (se pkt. 1, afsnittet om fokusområder i 2008).

Til sammenligning kan oplyses, at der i de fire syddanske amter november 2006 inden sammenlægningen var i alt 136 personer under tilsyn, juli 2007 var der 137 og august 2008 132. Af tallene for de to første år ses der således ikke en stigning i antal borgere med foranstaltningsdom.

Der er 12 sager med nye sigtelser, hvor Samrådet i 2008 har afgivet udtalelse, men hvor der primo april 2009 endnu ikke er faldet dom.
 

5. Foranstaltninger mv. i 2008

 

Pr. 31.december 2008 var der blandt de 138 personer følgende domme:

  • 28 personer med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedernes bestemmelse om ophold og arbejde
  • 95 personer med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap
  • 9 personer med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap
  • 4 med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling
  • 1 med dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap
  • 1 person med dom til tilsyn og ambulant psykiatrisk behandling
     

Nogle af dommene er suppleret med særlige vilkår, hvoraf følgende er brugt:

Psykiatrisk behandling (bredt)

Psykiatrisk behandling af seksuel adfærd

Sexologisk behandling

Misbrugsbehandling

Behandling mod alkoholmisbrug efter tilsynets vurdering

Antabusbehandling

Behandling mod patologisk spillelidenskab

Forbud mod ophold, hvor der er børn u/18 år

Kriminalitet (hovedforbrydelsen) blandt de 138:

2 manddrab

22 brandstiftelse

10 seksuel omgang/anden kønslig omgang/overgreb/krænkelse mod mindreårig

2 anden kønslig omgang med mindreårige søskende

13 seksuelt overgreb/anden kønslig omgang/krænkelse/voldtægt

2 forsøg på voldtægt

8 blufærdighedskrænkelse

2 vold af særlig farlig karakter

31 vold

18 vold mod medarbejder

5 trusler

7 røveri

13 tyveri

1 indbrud

1 overtrædelse af færdselsloven

1 dokumentfalsk

Der er generelt små udsving fra 2007 til 2008,bortset fra hvor vold er hovedforbrydelsen, der er steget fra samlet 37 tilfælde i 2007 til samlet 49 tilfælde i 2008. Dette kan hænge sammen med den mindre accept af vold i samfundet, men det er ikke vurderet nærmere. Men det er også udtryk for, at ikke alle dømte var kommet under tilsyn ved udgangen af 2007 (se side 1 under fokusområder i 2008, første afsnit).

Flere af de domfældte er samtidig sigtet for andre forseelser, bl.a.:

Hærværk

Overfald på medbeboer

Overtrædelse af våbenloven

Spirituskørsel

Kørsel uden kørekort

6. Samrådets udtalelser i forhold til dommene og statsadvokaternes afgørelser

I 2008 faldt der dom i 21 nye sager, som Samrådet havde afgivet udtalelse i (afgivet i 2007 og 2008).

A. Foranstaltningsdomme i forbindelse med ny kriminalitet udført af tidligere foranstaltningsdømte, hvor sagen blev forelagt Samrådet:

6 domme i alt. Heraf var:

4 domme i overensstemmelse med Samrådets udtalelse

2 domme til tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse, hvor Samrådet havde anbefalet anbringelsesdom. I den ene sag var der enighed om misbrugsbehandling.

I 2007 var der tilsvarende 2 domme, der var mildere end Samrådets vurdering.

Der anes en tendens til, at Samrådet, ved personer der tidligere har fået foranstaltningsdomme, vurderer, at der er behov for en mere massiv støtte/foranstaltning end retten vurderer. Samtidig må det nævnes, at der er tale om 2 sager, der ligger i grænseområdet mellem de to domstyper.

B. Foranstaltningsdomme i forbindelse med ny kriminalitet udført af ikke tidligere foranstaltningsdømte, hvor sagen blev forelagt Samrådet.

 

15 domme i alt. Heraf var:

13 domme i overensstemmelse med Samrådets udtalelse.

1 dom i overensstemmelse med Samrådets udtalelse, bortset fra at Samrådet også anbefalede vilkår om seksualvejledning.

1 dom til tilsyn med mulighed for anbringelse, hvor Samrådet kun havde anbefalet tilsyn.

I 2007 var der overensstemmelse i alle 8 domme inden for denne borgergruppe. I 2008-sagen, hvor Samrådet havde anbefalet seksualvejledning, havde anklagemyndigheden ikke nedlagt påstand om dette. I den sidste sag er der igen tale om en kantsag mellem de to domstyper.

Alt i alt er der i de 21 domme fra 2008 så stor overensstemmelse mellem domme og samrådsudtalelser, at der ikke er grundlag for at revurdere Samrådet praksis på dette område.

Det skal nævnes, at i enkelte sager, ud over de 21, Samrådet havde udtalt sig i, frafaldt politiet sigtelsen pga. bevisets stilling.

C. Statsadvokaturernes revurderinger

I 2008 har samrådet taget stilling til 120 sager, hvor det skulle vurderes om der, pga. forløbet for borgerne det sidste år var grundlag for evt. ændring af dommen.

I 115 sager var der overensstemmelse mellem Samrådets og statsadvokatu-rens/domstolens vurdering. I en enkelt af disse var der oprindeligt ikke enighed, men pga. efterfølgende oplysninger om ændringer i borgerens liv, blev der enighed umiddelbart før domstolsforelæggelse.

2 sager er endnu ikke afgjort ved domstolen.

I 3 sager var der ikke overensstemmelse mellem Samrådets og statsavokatu-rens/domstolens vurdering. Samrådet havde anbefalet 1 dom ophævet, hvilket ikke blev fulgt, og anbefalet 2 domme lempet til kun tilsyn, hvilket ikke blev fulgt.

Der er således en høj grad af overensstemmelse mellem Samrådets udtalelser og statsadvokaturernes årlige vurderinger og eventuelle domsafgørelser.

7. Økonomi

I 2008 var udgiften til Samrådet objektivt finansieret med 0,57 kr. pr indbygger betalt af alle kommuner. Der var balance mellem indtægter og udgifter i det endelige regnskab.

Samrådsmedlemmerne, bortset fra formand og næstformand er ulønnede.

Udgift til kriminalpræventivt tilsyn for 2008 blev i Det administrative Samarbejdsforum godkendt til 10.030 kr. for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og til 15.045 kr. for tilsyn i private tilbud eller for borgere i egen bolig. Prisforskellen er pga., at tilsynet er mere omfangsrigt når borgeren er i privat regi. Tilsynsfunktionen gav i 2008 et underskud på ca. 65.000 kr. fordi, der var færre i tilsyn end budgetteret. Der forventes balance i 2009.
 

8. Studieture mv.

Den 27. november 2008 var Samråd, tilsynsførende og de fire ledere af specialtilbudene i Region Syddanmark på studietur til det regionale botilbud Gården ved Randers. Stedet var på det tidspunkt godt et år gammel, og målgruppen er de udadreagerende udviklingshæmmede lovovertrædere. Stedet er kendetegnet ved en meget fast struktur med klare regler.

Endvidere besøgtes det private tilbud Alternativet i Hjørring, der dels har enkeltmandsprojekter, dels har et nu (primo 2009) godkendt § 107 botilbud.

Flere af de tilsynsførende har gennemført 8 dages kursusforløbet vedr. målgruppen arrangeret af Netværk vedr. Domfældte Udviklingshæmmede.

 

9. Afsluttende bemærkninger

Om samarbejdet med kommuner, statsadvokaturer, politi, specialbotilbud og tilsynsførende

Samrådssekretariatet finder samarbejdet med kommuner, statsadvokaturer og politi meget konstruktivt og tilfredsstillende.

Der udarbejdes marts-april 2009 en evaluering af Samrådets og de tilsynsførendes arbejde. Evalueringen vil sammen med årsrapporten blive forelagt Det Administrative Samarbejdsorgan og senere sendt til statsadvokaturerne, politiet og kommunerne.

I evalueringerne ses allerede nu et kommunalt behov for tættere samarbejde med de tilsynsførende, om hvilket der netop er et notat i høring hos kommunerne. Er omtalt under punkt 1.

Der er fortsat et tæt samarbejde med lederne af specialbotilbudene og tilsynsførende. Herudover er der månedlige møder mellem tilsynsførende og samrådssekretariatet for at sikre erfaringsudveksling, et ensartet tilsyn, og kvalitet i udtalelser mv.

Samrådet har også i 2008 ad hoc haft kommunale medarbejdere eller tilsynsførende med ved møderne.

Samrådet er fortsat i en periode, hvor vi søger at optimere organisationen og er åbne for forslag til forbedringer.

31. marts 2008
Elmer Lauridsen
Samrådsformand


Siden er sidst opdateret 21-9-2020
Koncern Kommunikation

Tilgængelighedserklæring